Investigation of Loneliness Status in Individuals with Disabilities

Main Article Content

Hanife Akgül

Abstract

Introduction and Purpose: In developed countries, loneliness has emerged as an important issue. Individuals with disabilities deal with several problems in their daily lives as well as the feeling of loneliness due to the disabilities. Individuals have certainly experienced loneliness feeling in some period of their lives even if they are children or young adults, however; it has been considered that the individuals with disabilities in a society have suffered from this problem more than the others. In this study it is aimed to investigate the loneliness status of individuals with disabilities living in Kayseri province according to some variables.
Method: Research is a general survey model and descriptive research method was used in the study. The working group of the research consists of individuals with various disabilities who live in villages and towns in Kayseri province. In the study Personal Information form prepared by the researcher was used in order to determine the personal information, social demographic features of the individuals with disabilities and Gierveld Loneliness Scale was used again to measure the level of loneliness of the individuals with disabilities. Data were obtained by interviewers through face to face interviews in 2016. In this application, the data of 200 individuals were used for analyzing. Data were analyzed through SPSS 19.0 software package and gender variable was analyzed by t-test and age, marital status, education level, type of disability, disability level, employment status, income level and place where the individuals live were analyzed by ANOVA.
Findings and Result: According to the analysis results for the loneliness of individuals with disabilities living in Kayseri, There are significant differences in loneliness level between gender, type of disability and degree marital status and income level variables; there is not a significant difference between education level and place where the individuals live variables.

Article Details

How to Cite
AKGÜL, Hanife. Investigation of Loneliness Status in Individuals with Disabilities. Journal of Multidisciplinary Developments, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 80-89, july 2019. ISSN 2564-6095. Available at: <http://jomude.com/index.php/jomude/article/view/72>. Date accessed: 14 aug. 2020.
Section
Social Sciences - Regular Research Paper

References

Akgül H., Yeşilyaprak B., (2015). "Yaşlılar İçin Yalnızlık Ölçeği”nin Türk Kültürüne Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması", Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 8, 1, 34-45. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/yasad/article/view/5000119293

Aközer, M., Nuhrat C., Say Ş., (2013). “Türkiye'de Yaşlılık Dönemine İlişkin Beklentiler Araştırması”. Aile ve Toplum Dergisi, 7(27), 103-128.

Bakkaloğlu, H. (2008). “Engelli Çocuklarda Yalnızlık Öğretmenler Nasıl Yardım Edebilirler?”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 9 (2), 41-50. (Erişim Tarihi: 18.04.2016)
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/39/1274/14683.pdf

Bazargan, M. ve Hamm-Baugh, V. P. (1995). The relationship between chronic illness and depression in a community of urban black elderly persons. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 50(2), S119-S127.

Büyüköztürk, Ş., (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Demir, V. (2015). “Görme Engellilerde Depresif Belirtilere Yönelik Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Programının Etkililiği”. Nesne Psikoloji Dergisi, 3(6), 3, 6-77. www.nesnedergisi.com

de Jong Gierveld, J., & Kamphuis, F.H. (1985). “The development of a Rasch-type loneliness-scale”. Applied Psychological Measurement, 9, 289-299.

de Jong Gierveld, J., & van Tilburg, T.G. (2011). Manual of the Loneliness Scale 1999, VU University, Amsterdam, 8 Ocak 2013, http://home.fsw.vu.nl/tg.van.tilburg/manual_loneliness_scale_1999.html

de Jong Gierveld, J., Van Tilburg T.G. & Dykstra P.A. (2006). Loneliness and social isolation. In: A. Vangelisti, D. Perlman (Eds). The Cambridge Handbook of Personal Relationships (485–499). New York: Cambridge University Press.

de Leeuw, de E.D., (1992). Data Quality in Mail, Telephone and Face to Face Surveys, Doktora tezi, Vrije Universiteit, Amsterdam.

Gamble, N. (2011). A Joint Project of the Centre for Addiction and Mental Health Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto and Toronto Public Health, Kanada: 2010 Centre for Addiction and Mental Health.

İçli, T., (2002). Yalnız Yaşamak, Gökçe Kutsal Y.(Ed.) Geriatri 2002 Sempozyumu Bildirileri içinde (260-265). Ankara: H.Ü. Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını.

Karahasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi - Kavramlar, İlkeler ve Teknikler(12. Baskı), Ankara: Nobel.

Kaplan, M.S. ( 2011). Öğretmenlerin İş Yerinde Yalnızlık Duygularının Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyi ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Kaya, B.(1999). “Yaşlılık ve Depresyon: Tanı ve Değerlendirme”. Geriatri Dergisi, 2 (2), 76-82.

Kurt, G., Beyaztaş F.Y. ve Erkol Z. (2010). “Yaşlıların Sorunları ve Yaşam Memnuniyeti”, Adli Tıp Dergisi / Turkish Journal of Forensic Medicine, 24, (2), 32-39. (Erişim Tarihi: 09.02.2014) http://www.adlitipdergisi.com

MacCourt, P., (2004). Seniors Mental Health Policy Lens: An Instrument for Developing Policy, Legislation, Programs and Services That Promote and Support the Mental Health of Older Adults. Vancouver: British Columbia Psychogeriatric Association. Available. (Erişim Tarihi: 25.11.2015).
www.seniorsmentalhealth.ca/PolicyLensENG_17_06.pdf.

McWhirter, B.T., (1990). “Loneliness: A Review Of Current Literature, With Implications For Counseling And Research”. Journal of Counseling & Development, 68 (4), 417- 422. (Erişim Tarihi: 25.11.2015). http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/j.1556-6676.1990.

Öz, F., (2002). “Yaşamın Son Evresi: Yaşlılık ve Psikososyal Açıdan Yeniden Gözden Geçirme”. Kriz Dergisi, 10 (2), 17-28. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/21/103/783.pdf (Erişim Tarihi: 18.09.2015).

Peplau, L.A. & Perlman, D. (1982). Perspective on loneliness. In L.A. Peplau ve D.Perlman (Eds), Loneliness: A sourcebook of current theory, research, and therapy (13–46). New York: Wiley Interscience.

Pinquart, M., (2003). “Loneliness in married, widowed, divorced, and never-married older adults”, Journal of Social and Personal Relationships, 20 (1), 31–53. DOI:10.1177/02654075030201002. http://spr.sagepub.com/content/20/1/31 (Erişim Tarihi: 25.11.2015).

Sadler, W. A. & Johnson T. B.(1987). From Loneliness To Anomia. In Hartog J., J. R. Audy, Y. A. Cohen (Eds.), The Anotomy Of Loneliness (34-64). New York: International Universities Press.

Thomas, C., Keman H., & Kennedy G. J., (1992). “Depressive Symptoms And Mortality İn Elderly Persons”, J Gerontol, 47, 80–87.

Tufan, İ., (2002). Antik Çağdan Günümüze Yaşlılık. İstanbul: Aykırı Yayınevi, Kitap Matbaacılık.
http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1006600825693 (Erişim Tarihi: 25.11.2015).

Türkiye Özürlüler Araştırması Temel Göstergeleri (2006). T.C Başbakanlık Özürlüler İdaresi Özürlülük Araştırmaları ve İstatistik Dairesi Başkanlığı.

Waern, M., Rubenowitz, E., Runeson, B., Skoog, I., Wilhelmson, K. ve Allebeck, P. (2002). Burden of illness and suicide in elderly people: case-control study. Bmj, 324(7350), 1355