Evaluation of department preference and tendencies of education - management by students of business management department: A sample from Usak University

Main Article Content

Mesut Atasever http://orcid.org/0000-0002-7189-7551

Abstract

The  aim  of   this   study,  determining the  preference   of  department,  education  and  management  abilities   of    students  of    business  management department,   is  to shed light  on  the  studies carried  out  on  this area.  For   emotions  of the  uneasiness  toward  future  and  worry,  observed  in  the students, who  study  business  management,  to  become visible,  being embodied,  and  be  able  to  be  analyzed,  such  a study was   needed.   For  this  aim,  among  the  students of  business management department,  survey  study   was  carried  out  and  some   expressions and    questions  were  raised  to  them toward  demography,   selection   of  department,  and  education  in the  department.  The data  obtained  in   the  study were  subjected  to    competence  analysis  and   their   means and  standard  deviations were  calculated   and, interpreting   them,    the  factors  of  the students of    business  management   department in selecting   this   department  and   their  managerial  tendencies   and  expectations  were   tried   to  be measured.    Although  the   scope   of   the  study is  the  students   of  business management   department  in  Turkey,   especially   the  students  of  Business  Management  Department,  Uşak University,  were  taken  as   universe  and sample   was   selected  among   from   this universe. The  study  consists    of   the   section  of  theory  and  application.  It   is   expected  that   the   study  sheds  light  on  the  studies  of   business  management,  which will  be  further  carried   out.

Article Details

How to Cite
ATASEVER, Mesut. Evaluation of department preference and tendencies of education - management by students of business management department: A sample from Usak University. Journal of Multidisciplinary Developments, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 91-102, dec. 2016. ISSN 2564-6095. Available at: <http://jomude.com/index.php/jomude/article/view/7>. Date accessed: 22 sep. 2021.
Section
Social Sciences - Regular Research Paper

References

Arslan, M. (2011). Genel İşletme,Birecik.

Basim, H. N., Korkmazyürek, H., & Tokat, A. O. (2008). Çalışanların Öz Yeterlilik Algılamasının Yenilikçilik Ve Risk Alma Üzerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma. Selcuk University Social Sciences Institute Journal, 19.

Bilge, H., & BAL, V. (2012). Girişimcilik Eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear, 2(16).

Boz, Hakan., Yilmaz, Ozer., Arslan., Aytug and Koc, Erdogan (2016), A Comparison of Depression and Turnover Intentions of Hotel Employees in All- Inclusive and Non All-Inclusive Hotels, In Global Issues and Trends in Tourism (pp. 372-382). Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.

Doğan, S., & Demiral, A. G. Ö. (2008). İnsan Kaynakları Yönetiminde Çalışanların Kendilerine Doğru Yolculuk Yöntemi: Yetenek Yönetimi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3)

Doğan, S., & Demiral, A. G. Ö. (2008). İnsan kaynakları yönetiminde çalışanların kendilerine doğru yolculuk yöntemi: yetenek yönetimi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3).

Fidan, Y., & Çiftçi, S. (2010). Farklı Fakültelerdeki İşletme Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakışları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2010(4).

http://ba.metu.edu.tr/tr/hakkimizda(18.11.2014)

http://www.iktisatsozlugu.com/nedir-166-İsletme (18.11.2014)

İşcan, Ö. F., & Timuroğlu, M. K. (2007). Örgüt kültürünün iş tatmini üzerindeki etkisi ve bir uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,21(1).

Karcıoğlu, F., Gövez, E., & Kahya, C. (2011). Yöneticilerin İletişim Tarzı ve Kullandıkları Çatışma Yönetim Stili Arasındaki İlişki/The Relationship between Communication Style of Managers and Conflict Management Style Used by Them. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1).

Koc, E., & Boz, H. (2014). Psychoneurobiochemistry of tourism marketing. Tourism Management, 44, 140-148.

Kılıç, R., Keklik, B., & Çalış, N. (2012). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerine bir araştırma: Bandırma İİBF işletme bölümü örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2).

Koçel, T. (2010). İşletme Yöneticiliği. İstanbul.

Kurnaz Niyazi, Gümüş Yusuf, Muhasebe ve Finansman Dergisi , 2010, ss.157-174

Kuştepeli, Y., & Gülcan, Y. (2002). Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrenci Profili: Yansımalar Ve Öneriler. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 3(2).

Mucuk İsmet, Modern işletmecilik, Türkmen Kitabevi 2008 İstanbul

Özalp, İ., Tonus, H. Z., & Sarıkaya, M. (2008). İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin kurumsal sosyal sorumluluk algılamaları üzerine bir araştırma.

Özen, E., Genç, E., & Kaya, Z., (2014). Trafik Kazalarının Nedenlerine İlişkin Düşünceler ve Trafikte Farkındalık: Uşak İli Örneği, Uşak Üniversitesi İİBF Optimum Dergisi, 1(1), 1-19.

Özevren, M. (2009). İşletme Yönetimi, Türkmen Kitabevi, İstanbul.

Özsoy, T., & Gelibolu, L. (2010). Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Pazarlama Algısı: Bir Vakıf Ve Bir Devlet Meslek Yüksek Okulunda Uygulama. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 404–419.

Saruhan, Ş. C. vd. (2013). İşletme Fonksiyonları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay.

Seyrek, İ. H. (2010). İşletme Bölümü Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerine Yönelik Tutumları ve Yeterlik Düzeyleri. (In Turkish). Business Students’ Attitudes Towards and Competency in Information Technology. (English), 9, 387-406. Online: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=57547987&lang=tr&site=ehost-live

Taşpınar, M. (2014). Mesleki Eğitimde Uzaktan Eğitim Ve Toplumsal Algı. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1–7.

Tuncer D. vd., (2011). Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Kitabevi, Ankara, s. 23.

Yıldırım, V. (2000). Genel işletmecilik I-II, ders notları, , Değişim Yayınları, Adapazarı.