Survey of the Unemployment Cases for the Students of the Faculty of Economics and Administrative Sciences: Muğla Sıtkı Koçman University Example

Main Article Content

Demet Ozcan Burak Yilmazsoy

Abstract

In this study, the level of state and trait anxiety of students of Faculty of Economics and Administrative Sciences were examined in terms of gender, class, work experience, the time they hoped to find a job after graduation, and the desire for job finding. Research is a descriptive study in the screening model. The participants of the research are 206 undergraduate students who are studying at Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Economics and Administrative Sciences. "Spielberger State-Trait Anxiety Scale", which was developed by Spielberger et al. (1964) by Öner and Le Compte (1983), was used to determine the level of state and trait anxiety in order to collect demographic information of university students in the study. Research data were analyzed in the SPSS program. According to the results of the findings, it is concluded that there is no significant difference in all of the demographic variables.

Article Details

How to Cite
OZCAN, Demet; YILMAZSOY, Burak. Survey of the Unemployment Cases for the Students of the Faculty of Economics and Administrative Sciences: Muğla Sıtkı Koçman University Example. Journal of Multidisciplinary Developments, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 53-62, mar. 2018. ISSN 2564-6095. Available at: <http://jomude.com/index.php/jomude/article/view/52>. Date accessed: 22 sep. 2021.
Section
Social Sciences - Regular Research Paper

References

Acar, N., Volkan- Bilge, Filiz (1993), Psikodramanın Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Beklentileri Üzerindeki Etkisi, II. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bilimsel Çalışmalar Kitabı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Akgün, Abuzer-Gönen, Selahattin-Aydın, Murat (2007), “İlköğretim Fen ve Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt. 6, Sayı. 20, (283 – 299).

Andaç, Faruk (2010), İşsizlik Sigortası, Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası Eğitim Yayını, Ankara.

Baykul, Y., İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme El Kitabı, İlköğretimde Matematik Öğretimi (Modül 6), Ankara, 1999.

Canbaz, S.; Sünter, A. T.; Aker, S.; Pekşen, Y. (2007), “Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Kaygı Düzeyi ve Etkileyen Faktörler”, Genel Tıp Dergisi, 17(1): ss.15-19.

Çakmak, Özlem- Hevedanlı, Murat (2004), Biyoloji Öğretmen Adaylarının Kaygılarını Etkileyen Etmenler, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya.

Çifter, İsmail (1986), Psikiyatri Klinik Psikiyatri, Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Basımevi, Ankara.

Dursun, Salih-Aytaç, Serpil (2009), “Üniversite Öğrencileri Arasında İşsizlik Kaygısı”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 28, Sayı. 1, (71-84).

ILO(2015),Mainstatistics(annual)-Unemployment, http://laborsta.ilo.org/applv8/data/c3e.html (23.10.2015).

Karagün, E.; Çolak, S. (2009), “Kpss Sınavına Hazırlanan Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi”, 6. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, Haziran 2009, ss.350-361.

Karaman, S. (2009), “Sağlıkla İlgili Programlarda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Nobel Yayın Dağıtım.

Koç, M.; Polat, Ü. (2006) “Üniversite Öğrencilerinin Ruh Sağlığı”, Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:3, Sayı:2 (www.InsanBilimleri.com).

Mevlüt, K. A. Y. A., & Varol, K. (2004). İlahiyat fakültesi öğrencilerinin durumluk-sürekli kaygı düzeyleri ve kaygı nedenleri (Samsun örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(17), 31-63.

Öner, N. ve A. Le Compte. (1983). Durumluk - Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. İstanbul : Boğaziçi Üniversitesi Yayını.

Özkan, Mehmet, A. (2013), “Eğitim İstihdam İlişkisi”, İşkur Yayınları, Sayı. 8, (48-51).

Seyidoğlu, Halil; Ekonomik Terimler, Güzem Can Yayınları, İstanbul-1999

Seyyar, Ali (2014), Davranış Bilimleri Terimleri, Beta Yayınları, İstanbul.

Spielberger, C. D., & Weitz, H. (1964). Improving the academic performance of anxious college freshmen: A group-counseling approach to the prevention of underachievement. Psychological Monographs: General and Applied, 78(13), 1.

Şahin, Ahmet Rifat, “Üniversiteli Gençlerde İşsizlik Kaygısı”, http://www.milliyet.com.tr/universiteligenclerde--issizlik-kaygisi--universite-888633/ (23.10.2014).

Taş, Y. Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma. http://www.bilkent.edu.tr/~dos/ogdm/b_sinavkaygi.html (10.02.2005 tarihinde ziyaret edilmiştir).

Tayfun, A. N. T., & Korkmaz, A. (2016). Üniversite Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma The Unemployment Anxiety Of University Students: A Research On Süleyman Demirel University Students. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(17), 534-558.

Tektaş, Necla (2014), “Üniversite Mezunlarının Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Dr. Mehmet YILDIZ Özel Sayısı, Konya, (243-253).